Project Manager - Day Activity Service - Llanfyllin, North Powys

Recruiter
Mencap
Location
Llanfyllin
Salary
24775.00 GBP Annual
Posted
03 Aug 2017
Closes
16 Aug 2017
Job Type
Manager
Contract Type
Permanent

About Mencap

Amdan Mencap

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth : phobl ag anabledd dysgu; mae ein holl wasanaethau yn cefnogi pobl i fyw bywyd fel maen nhwn dewis. Mae ar bawb eisiau swydd gyda diben iddo - gwneud rhywbeth syn wirioneddol arwyddocaol. Yn Mencap gallwn ni roi hynny i chi. Fe gewch gyfleoedd i ddatblygu fel person, cydweithiwr, arweinydd a gweithredwr. Mae arnom ni eisiau eich ysbrydoli i gyrraedd eich potensial.

Mae ein gwaith yn cynnwys:

• darparu gwasanaethau hyblyg, o safon uchel i wella bywydau pobl ag anabledd dysgu

• darparu cyngor trwy ein llinellau cymorth an gwefannau

• ymgyrchu am y newidiadau y mae pobl ag anabledd dysgu yn dymyuno eu cael.

Byddwch yn gwneud ffrindiau newydd ac yn cael eich ysbrydoli i gyrraedd eich potensial. Rydym yn gofyn llawer gennych - ond byddwch yn cael cymaint mwy yn ??l. Gyda ni, nid yw byth yn ddim ond swydd yn unig. Yn gyfnewid am eich gwaith caled ach brwdfrydedd gallwn roi gwir ystyr a diben i chi yn eich gwaith,

We work in partnership with people with a learning disability, all our services support people to live life as they choose. Everyone wants a purposeful job - to do something really meaningful. At Mencap, we can give you that. Youll have opportunities to develop as a person, colleague, leader and activist. We want to make you feel inspired to reach your potential.

Our work includes:

• Providing high-quality, flexible services to improve the lives of people with a learning disability.

• Providing advice through our help lines and web sites

• Campaigning for the changes that people with a learning disability want.

Youll make new friends and feel inspired to reach your potential. Well ask a lot of you - but youll get back so much more. With us, its never just a job. In return for your hard work and passion we can give you real meaning and purpose in your work.

Job Description

Mae cyfle newydd a chyffrous wedi codi yn Mencap ar gyfer Rheolwr Prosiect Gwasanaeth Gweithgareddauy Dydd i ymuno :n gwasanaeth ardderchog sydd wedii leoli yn Llanfyllin, Gogledd Powys, ar ??l sicrhau cytundeb pum mlynedd! Mae hwn yn gyfle gwych i ddatblygu eich medrau ach profiad mewn r??l rheoli.

Mae ein gwasanaeth gweithgareddau dydd yn Llanfyllin wedi bod o gwmpas am bum mlynedd ar hugain rhyfeddol - yn cefnogi 15-30 o unigolion sydd ag anabledd dysgu ac wyth aelod o staff. Efallai bydd nifer y staff yn cynyddu oherwydd cyflogaeth wrth gefn Hwyluswyr. Tref fechan yw Llanfyllin wedii lleoli mewn ardal o Gymru syn wledig, ac er hynnyn lliwgar a dim ond deuddeng milltir i ffwrdd yn y car o dref farchnad hanesyddol Y Trallwng. Cofiwch bod angen trwydded yrru lawn a dilys y DU ar gyfer y swydd hon, felly rydyn nin gofyn bod pob ymgeisydd dros 21 oherwydd dibenion yswiriant.

Fel model r??l ar gyfer y gwasanaeth fe fyddwch yn rheoli pob agwedd or gwasanaeth - gan sicrhau bod y bobl rydyn nin eu cefnogi yn cael eu hannog i gyfrannu tuag at eu cymunedau, herio amgyffrediadau yn effeithiol a lleihau gwarthnodau cyffredinol tuag at anabledd dysgu. Maer swydd yn ymwneud yn llwyr : bod yn frwd ynghylch yr hyn y gallwn ni wneud i newid diwrnod dinod yn ddiwrnod neilltuol - ar gyfer y t??m ar bobl rydyn nin eu cefnogi.

Yr oriau gwaith fel arfer fyddai dydd Llun i ddydd Gwener, 9am hyd 5pm. Maer r??l hon i weithio oriau llawn amser (37.5 awr yr wythnos). Fodd bynnag, mae arnon ni angen ir ymgeisydd llwyddiannus fod yn hyblyg trwy gydol yr wythnos.

Rolau allweddol:

  • Rheolwr Pobl
  • Rheolwr Adnoddau
  • Rheolwr Rhanddeiliaid
  • Rhoi Newid mewn Grym
  • Rheolwr Gwybodaeth

Fe fyddwch yn gyfrifol am weithrediad esmwyth parhaus y gwasanaeth hwn trwy ymgymryd : gorchwylion rheoli y cytunwyd arnynt. Mewn perthynas ag ymgymryd : dyletswyddau cefnogi rheolwrol ac yn ychwanegol at hyn, fel Rheolwr Prosiect fe fyddwch yn sicrhau bod y t??m yn gallu diwallu ei nodau ai amcanion trwy ysgogi diwylliant uchel ei berfformiad.

Fe fydd gennych chir cyfrifoldeb o osod nodau perfformiad a chytuno arnynt er mwyn sicrhau bod ymrwymiad cryf y cyflogedig yn cael ei ddiwallu ai drosglwyddo trwy arweiniad, rheoli, cyfathrebu a chymhelliant effeithiol.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y r??l hon, disgwylir bod gennych brofiad blaenorol mewn rheoli ac mae gwybodaeth am ddatblygiad cymunedol yn fanteisiol, gan ei bod yn bwysig cael dealltwriaeth or ffordd y mae gwasanaeth yn cael ei redeg ai ddatblygu. Byddai cymwysterau i gefnogir math hwn o swydd hefyd yn rhywbeth y byddem yn ei ystyried. Rydyn nin chwilio am rywun syn frwdfrydig iawn, yn ddibynadwy, syn meddwl ymlaen llaw, syn byw trwy ein pum gwerth allweddol yn ddyddiol ac sydd ag anabledd dysgu wrth galon eu melyddfryd!

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd gyffrous, llawn hwyl hon, cliciwch ar fotwm pinc Proffil R??l a Gwybodaeth Ychwanegol isod.

Os ydych chin teimlo y bydd hon yn swydd berffaith i chi, cliciwch ar y botwm Ymgeisio i gychwyn ein proses ymgeisio.

Rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych chi!

Rhif adnabod y swydd wag: 9437

An exciting and new opportunity has arisen at Mencap for a Day Activity Service Project Manager to join our wo